Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠ.Ο. ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΗΓΑΔΙ – ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ- ΦΩΚΙΑΝΟΣ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠ.Ο. ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΗΓΑΔΙ – ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ- ΦΩΚΙΑΝΟΣ» Προϋπολογισμού Προεκτιμώμενης Αμοιβής: Διακοσίων Εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (270.000€)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από τον χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης www . promitheus . gov .gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 184564 και στην ιστοσελίδα http :// ppel . gov .gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 04-01-2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15.00 μ.μ.

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία εδώ:

 

0003. Περιληψη ΝΕΑ 21.10.2021 ΑΔΑ

0001. Διακηρυξη ΝΕΑ 21.10.2021 ΑΔΑΜ

espd-request-v2

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top