Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης 6/2019 Π.Ε. Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 875/2019 ΑΔΑ: 7Χ177Λ1-85Α απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΙΧΤΙΩΝ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΛΟΥ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΥΦΙΟΥ», Εκτιμώμενης αξίας 1.040.000,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 838.709,68€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Προκήρυξη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top