Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για το υποέργο «ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ» Π.Ε. Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: 196/22.2.2022 (ΑΔΑ: 6Π2Τ7Λ1-Ν01) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» υποέργο:« ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ», Προϋπ: 360.000,00 €, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: ΠΔΕ 2017ΕΠ52600004 Cpv: 45233120-6.

Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με Πρ/σμό: 290.250,09€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Περίληψη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top