Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» Εκτιμώμενης αξίας: 186.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΠΔΕ2014ΕΠ52600008.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3370/07-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΦΔ7Λ1-Χ5Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Εκτιμώμενης αξίας: 186.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών: 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό: 149.716,98 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 86427 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.ppel.gov.gr).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/12/2019 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/12/2019 ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα:10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας Παρ. οδός Ναυπλίου – Νέας Κίου, τηλ.επ.27523-60433, fax: 27523-60452.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΩΛ1Ζ7Λ1-Ρ3Ε

21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top