Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3201/2019 (ΑΔΑ: ΨΩ1Υ7Λ1-5Ξ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ-ΑΝΔΡΙΤΣΑ». Εκτιμώμενης αξίας 195.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ(ΟΔΟ) με προϋπολογισμό: 157.213,20€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Περίληψη της Προκήρυξης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top