Προκήρυξη κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορ ά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ » Προϋπολογισμού : 564.516,13 (πλέον Φ.Π. CPV 4524 0 000 1

 

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 700

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 700

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top