Προμήθεια 1 (ενός) Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού, συγχρηματοδοτούμενου έργου ΕnerΝΕΤΜob (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg MED)

Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια 1 (ενός) Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού, συγχρηματοδοτούμενου έργου ΕnerΝΕΤΜob (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg MED)» Αντικείμενο της Προμήθειας: Το αντικείμενο της προμήθειας είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg – Med 2014-2020 “EnerNETMob”.

Η παραπάνω προμήθεια κατατάσσεται στον κωδικό CPV : 34144900-7

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΗΛ. ΑΥΤΟΚ ΜΕ ΑΔΑ

συνοπτικοσ διαγ 1 ηλ. αυτ enernetmob με ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top