Προμήθεια Εξοπλισμού & Υλικών Εκτάκτων Αναγκών για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης Πρόσκλησης, να υποβάλουν (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικώς) έγγραφες, σφραγισμένες, οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ψαρών 15, 241 31 Καλαμάτα, 4ος όροφος, Γραφείο 429-430, μέχρι τις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ., για την προμήθεια Εξοπλισμού & Υλικών Εκτάκτων Αναγκών για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 19.840,00€ με ΦΠΑ (24%).

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ακολουθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top