Πρόσκληση 14 Οικονομικής Επιτροπής

Δείτε το αρχείο εδώ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου

Τ.Κ. 22131 Τρίπολη

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713.601168

2713.601112

Fax: 2713.601175

Email: mariakarali77@gmail.com

katsoula@arcadia.gr

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

Τρίπολη, 22/04/2020

Αρ. Πρωτ : οικ. 88861/22228

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής (με email)

1. ΚΑΠΕΛΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

2. ΒΕΡΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

3. ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΝΙΚΩΝΑ

4. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΔΡΕΑ

5. ΣΑΡΔΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

6. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

7. ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

8. ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

9. ΜΠΟΖΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

10. ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι σε περίπτωση κωλύματος τους οφείλουν να ειδοποιήσουν τον αναπλήρωτή τoυς)

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (με email)

2)κ. Περιφερειάρχη (με email)

3)κ. Εκτελεστικό Γραμματέα (με email)

4)κ.κ. Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες (με email)

5)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας , Αρκαδίας ,Κορινθίας , Λακωνίας και Μεσσηνίας (με email)

6) κ. κ. Επικεφαλής Παρατάξεων που δεν συμμετέχουν στην Ο.Ε. (με email)

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής»

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί, μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ , στις 24/04/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή :

1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του άρθρου 175-177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

3. Της αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”.

4. Την με αριθμ. Πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

Η συνεδρίαση έχει τη μορφή του κατεπείγοντος χαρακτήρα λόγω της φύσεως των θεμάτων και των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν.

Σημειώνεται δε, ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ.Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.

Α/Α

Περιφερειακή

Ενότητα

Αρ. Πρωτ.

Θέματα

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

68884/10946

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης “προσωρινού αναδόχου” για την κατασκευή του έργου:

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ”, με κωδικό ΟΠΣ 5031745 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020”, π/υ: 205.000 ευρώ, πιστ.: ΣΑΕΠ 026 ΠΔΕ2019ΕΠ02610007 με συστημικό κωδικό έργου:85666

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

81486/13121

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ(ΜΑΡΑΘΙΑ)” π/υ: 1.450.000 ευρώ, αναδόχου ΙΩΝΑΣ ΑΤΕ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

87047/13940

Έγκριση της α.π 86539/13879/15-4-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

87931/14092

Έγκριση Β΄ πρακτικού (αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων ψεκασμών Δακοκτονίας 2020 της Π.Ε. Αργολίδας για τις ελαιοκομικές περιοχές Κιβέρι, Μύλοι και Τ.Κ. Ασκληπείου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

83607/13466

Έγκριση Β΄ πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Διαγωνισμό της με αριθ.πρωτ. 355105/56419/30-12-2019 Πρόσκλησης σε 2η Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για το έργο: «Συντηρήσεις-ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας, Υποέργο: Προμήθεια Στηθαίων Ασφαλείας»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

87941/14094

Έγκριση πρακτικού Γ΄επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των εργολάβων παγιδοθεσίας δακοκτονίας 2020 για την ανάθεση υλοποίησης της Υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε. Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

45603/7394

Α)Έγκριση διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας για τρία (3) έτη, π/υ: 164.120,88 € χωρίς ΦΠΑ (203.509,89 € με ΦΠΑ).

Β) Έγκριση των όρων της σχετικής συνημμένης δ/ξης και περίληψης

Γ)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Διαγωνισμού

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

88328/17118

Αποδοχή ή μη της από 28-8-2018 ένσταση της Κ/Ξ ΕΝΕΡΓΟ ΑΤΕΤΒΕ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΤΕ” αναδόχου του έργου:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΒΕΛΟ- ΣΤΙΜΑΓΚΑ -ΝΕΜΕΑ”, π/υ 5.000.000 ευρώ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝΝ ΕΡΓΩΝ

85783/16664

Έγκριση του Β΄ πρακτικού της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων του έργου της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Π.Ε. Κορινθίας, με αντικείμενο την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικών μειοδοτών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

85952/16682

Έγκριση της με α.π. 85610/16637/14-4-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

85779/16663

Α)Έγκριση όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την “προμήθεια γραφική ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Κορινθίας” π/υ: 39.700,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,

Β)Έγκριση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης διενέργειας και παρακολούθησης του διαγωνισμού για την προμήθεια γραφική ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

17399

Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ- ΛΟΓΓΑ- ΚΑΛΛΙΘΕΑ- ΠΥΛΟΣ”, π/υ:247.000 ευρώ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17400

Έγκριση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 24Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΉ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΗ 22ΗΣ ΚΑΙ 24ΗΣ ΕΠ.Ο. ΑΡΣΙΝΟΗ – ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΠΥΛΗ)”, π/υ:247.000 ευρώ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17559

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”, π/υ: 74.130,13 ευρώ με ΦΠΑ 24% (Α/Α 87794 διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17561

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 1ΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΜΠΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟ”, π/υ: 242.000 ευρώ με ΦΠΑ 24% (Α/Α 88153 διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17983

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου:

ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ”, π/υ: 380.000 ευρώ με ΦΠΑ 24% (Α/Α 88046 διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18054

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΔΟΝΤΑΣ – ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ – ΘΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 82ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ – ΚΟΜΒΟΣ ΜΩΡΕΑ”, π/υ: 600.000 ευρώ με ΦΠΑ 24% (Α/Α 88348 διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17206

Έγκριση 1ης Σ.Σ. του έργου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2019)”, π/υ: 74.400 ευρώ Αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

573

1)Αποδοχή γνωμοδότησης του ορισθέντος με την με αρ. 373/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δικηγόρου Καλαμάτας κ.Λεωνίδα Πετρακόπουλου για τη παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικών με την σύνταξη εισήγησης και έκθεσης απόψεων προς αντίκρουση της ειδικής διοικητικής προσφυγής της εταιρείας “ΠΥΡΗΝΑΣ Πυρηνελαιουργεία – Ασβεστοποιία Μεσσηνίας ανώνυμος εταιρεία” ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά της υπ’ αριθμ. Φ.14.553/οικ.364/31-01-2020 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας , κατόπιν του α.π. Φ.14.533/οικ.783/5-3-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης

2) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

574

Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Μεσσηνίας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας σε κάθε ορισθείσα δικάσιμο, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά τη συζήτηση της από 15/7/2016 προσφυγής του κ.Αλέξανδρου Κουτσουμπού με την οποία αιτείται την ακύρωση της με α.π. 32244/4451/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και της με α.π. Φ18/466/18-2-2016 απόφασης του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας σχετικής με την επιβολή προστίμου, σε αντικατάσταση της ήδη ορισθείσας δικηγόρου Καλαμάτας κ.Λευκοθέας Γιαλβαλή , κατόπιν αιτήματος της.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

86093/21417

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ( ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ )» , π/υ 552.000 € από πιστώσεις ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

86095/21418

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ » , π/υ 74.400 ευρώ από πιστώσεις 2017ΕΠ52600015

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

87719/21859

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου:

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΖΑΤΟΥΝΑΣ » , π/υ : 300.000 ευρώ με ΦΠΑ από πιστώσεις 2017ΕΠ52600006

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

73006/17475

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ”, π/υ 74.400 ευρώ με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ2017ΕΠ52600006

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΔΡΑΣ

85395/21199

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»,π/υ : 2.775.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

85414/21208

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τίτλο:

1. “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΥΟ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 48’’ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΒΑΛΟΥ” ποσού: 6.975 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%

2. “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΒΑΛΟΥ” ποσού: 1.805 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

85210/21132

Έγκριση τροποποίησης του με αρ. πρωτ. 41953/9859/οικ/12-02-2019 συμφωνητικού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», π/υ 711.290,32 €, αναδόχου «ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. / ΣΑΕΠ 026 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» & Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αρ. έργου: 2017ΕΠ02610022

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

87159/21694

Έγκριση πρακτικού του Σταδίου Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με συστημικό αριθμό: 86363 :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ”, π/υ: 563.000 ευρώ , χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020”, κωδικός έργου 2019ΕΠ02610005

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

86072/21408

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΤΡΟΠΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΕΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», π/υ: 74.400,00 €, αναδόχου: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΣΑΕΠ 526, αρ. έργου: 2014ΕΠ52600003 (39ο υποέργο)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

83527/20654

Έγκριση τροποποίησης- συμπλήρωσης της με αρ. 51/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

79469/588

Αποδοχή γνωμοδότησης των δικηγόρων που υπηρετούν με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας σχετικής με τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. Α466/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η με αρ. Καταθ.41/6-11-2017 έφεση του Δήμου Άργους – Μυκηνών , μεταρρυθμίστηκε η αρ. 366/2017 πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου και περιορίσθηκε το επιβληθέν από τον τέως Νομάρχη Αργολίδας πρόστιμο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

82941/1686

Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού στις 16/06/2020, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά τη συζήτηση της προσφυγής της “ΑΔΜΗΕ Α.Ε.” κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π. σχετικής με την αρ. 331503/6350/2018/9-1-2019 απόφασης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας.

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top