Πρόσκληση από την Περιφέρεια για ίδρυση και λειτουργία Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Καλαμάτας

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020, η Πρόσκληση : ΒΑΑ10, με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) (Β΄ΦΑΣΗ)».

Η δράση, προϋπολογισμού 900.000,00€, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και αφορά επιχορήγηση για ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ. Η.) στο Δήμο Καλαμάτας, με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών την 31-12-2023.

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθούν, στο Δήμο Καλαμάτας, υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, που σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές, θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο υποστηρικτικό πλέγμα παροχών για τις ευάλωτες ομάδες και τις οικογένειές τους. Οι ανάγκες που έχουν προκύψει σχετίζονται με την έλλειψη συγκεκριμένων δομών σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικού αριθμού ατόμων σε ευπαθείς ομάδες.

Σκοπός της δομής είναι η βελτίωση των παρεχόμενων προνοιακών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και της ποιότητας ζωής της ευπαθούς ομάδας των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους. Πρόκειται για μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών δομών στο σύνολο της πόλης της Καλαμάτας.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι ηλικιωμένοι κάτοικοι που δε δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει, στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου. Σε δεύτερο βαθμό ωφελούμενοι είναι τα μέλη των οικογενειών τους, στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα συνέχισης ή εξεύρεσης εργασίας ή η ελάφρυνση όσων εξ αυτών δε δύναται, για λόγους οικονομικούς ή κοινωνικούς, να παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα στα ωφελούμενα άτομα.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης είναι ο Δήμος Καλαμάτας, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανισμοί ή επιχειρήσεις του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον προβλέπεται η άσκηση σχετικής δραστηριότητας από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 29/04/2021
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 16/06/2021
Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top