Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εφαρμογών μυοκτονίας στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στο πλαίσιο προληπτικών λόγων Δημόσιας Υγείας

  • Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
  • CPV : 90921000-9
  • Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
  • Προθεσμία υποβολής προσφορών :   έως τις    9 / 11 / 2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ (σε pdf)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ (σε μορφή doc)

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top