ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια συντήρηση και την έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων του κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης Πρόσκλησης, να υποβάλουν (ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως) σφραγισμένο φάκελο με έγγραφες οικονομικές προσφορές, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ψαρών 15, 241 31 Καλαμάτα, 4ος όροφος, Γραφείο 429-430, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00 μ.μ., για την ετήσια συντήρηση και έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των τεσσάρων ανελκυστήρων του κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, προϋπολογισμού 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ακολουθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το παράρτημα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top