Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών / toners εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Παροχή διευκρινήσεων (03.05.2022)

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: το αργότερο έως την Παρασκευή 6 / 5 / 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(σε pdf)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (σε word)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε excel)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top