Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Φαρμακευτικού και λοιπού υγειονομικού υλικού για την τήρηση φαρμακείου των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Αριθμός πρόσκλησης ΠΕ Κορινθίας: 14/2020)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top