Πρόσκληση συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής  με τηλεδιάσκεψη

Δείτε το αρχείο της Πρόσκλησης εδώ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:   Πλατεία Εθνάρχου  Μακαρίου

Τ.Κ. 22131 Τρίπολη

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Χριστίνα Κάτσουλα

Τηλέφωνο:  2713.601168

2713.601112

 Fax:              2713.601175

Email:          mariakarali77@gmail.com

katsoula@arcadia.gr

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη, 01/04/2020

                             Αρ. Πρωτ : οικ. 77252/18676

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής (με e-mail)

1. ΚΑΠΕΛΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

2.  ΒΕΡΟΥΤΗ  ΘΕΟΔΩΡΟ

3.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΝΙΚΩΝΑ

4.  ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΔΡΕΑ

5.  ΣΑΡΔΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

6.  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

7.  ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

8.  ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

9.  ΜΠΟΖΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

10. ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπλήρωτή τoυς)

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής (με e-mail)

2)κ. Περιφερειάρχη (με e-mail)

3)κ. Εκτελεστικό Γραμματέα (με e-mail)

4)κ.κ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες (με e-mail)

5)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας , Αρκαδίας ,Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας (με e-mail)

6) κ. κ. Επικεφαλής Παρατάξεων που δεν συμμετέχουν στην Ο.Ε. (με e-mail)

ΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής  με τηλεδιάσκεψη  »

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 06/04/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’  εφαρμογή :

  1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν   και ισχύουν.
  2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
  3. Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”.

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση  θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.       ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 70562/11259 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠ.Ο. Νο 24 (Τμήμα Μαλανδρένι- Στέρνα)

π/υ: 438.000

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

2.       ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 72400/14579 Έγκριση α)των τευχών και των όρων Δημοπράτησης και της Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ» (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

 π/υ: 45.000,00€

β) συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

3.         72100/14542 Έγκριση  απευθείας ανάθεση των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΝΤΕΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ»

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

4.         77005/15363 Έγκριση  πρακτικών Α και Β του υπ’ αριθμ. 3/2020 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στο Νομό Κορινθίας»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

5.       ΛΑΚΩΝΙΑΣ 71188/8768

 

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.19 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΔΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΡΟΥ – ΜΙΝΑΣ – ΚΟΙΤΑΣ)»

π/υ : 400.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.         73992/9077

 

Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) για την εκτέλεση του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 13 – ΑΝΩΓΕΙΑ – ΓΟΡΑΝΟ Ι- ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΠΟ 7ΟΥ ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΟΛΟΒΙΤΣΗΣ ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ»

π/υ: 300.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

7.         73861/9074

 

Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) και σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

π/υ: 1.300.000 €

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

8.         73844/9070

 

Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) και σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 39 ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ»

π/υ: 1.300.000 €

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

9.         558 Έγκριση 1ης τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το μήνα Μάρτιο 2020 της σύμβασης της κοινοπραξίας ταξί “ΣΠΑΡΤΗΣ” π/υ 20.056,68 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% εντός της προβλεπόμενης προαίρεσης.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

10.   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

15134 Έγκριση της 1ης Σ.Σ. του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Α΄ΖΩΝΗΣ ΠΑΜΙΣΝΟΥ”

π/υ: 400.000 ευρώ

αναδόχου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

11.      14803 1.Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση γα την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή βλαβών στο προσήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου Κτηρίων Δήμου Δυτικής Μάνης»,

προϋπολογισμού 74.400€ σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

2.Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Επισκευή βλαβών στον προσήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου Κτιρίων Δήμου Δυτικής Μάνης»

3.Έγκριση του πίνακα προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στη διαπραγμάτευση

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

12.     15159  Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 9Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΧΩΡΑ)»

Προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 500.000,00€, με ΦΠΑ 24% (Α/Α 86268 διαγωνισμού της Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

13.     15161  Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 8Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΒΡΑΜΙΟΥ – ΜΕΣΣΗΝΗ – ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ)»

Προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 500.000,00€, με ΦΠΑ 24% (Α/Α 86211 διαγωνισμού της Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

14.     558 Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης Τμήμα Α΄ κατα τη δικάσιμο αυτού στις  7/4/2020 καθώς και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά τη συζήτησης της ς από 14/01/2020 αίτησης ακύρωσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

15.     561

 

Λήψη απόφασης επί της εκ νέου υποβολής στοιχείων για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ρου εργολήπτη δημοσίων έργων κ. Δημητρίου Σακκά για την καταβολή ποσού για την εκτέλεση δημοσίου έργου απορροής ομβρίων υδάτων και υποστηρικτικά αυτών κατά μήκος του εθνικού δικτύου Καλαμάτας – Τριπόλεως και συγκεκριμένα στο Τμήμα Θουρίας έως τον κόμβο Ζαφείρη το Νοέμβριο του 2006 κατόπιν διαταγής (προφορικής εντολής) της πρώην ΔΕΣΕ Περιφέρειας»

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

16.     553 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη περί ορισμού δικηγόρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

17.     554 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη περί ορισμού δικηγόρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

18.     68227/533

ΕΞ’ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

 

Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγόρου που υπηρετεί με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Κορινθίας κατόπιν της με α.π. 8133/2020 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας σχετικής με  την παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικών με τη  διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 82ης  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΣΠΑΡΤΗΣ

π/υ 3.000.000 ευρώ

αναδόχου: ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

19.     73343/233 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγόρου που υπηρετεί με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Κορινθίας σχετικής με τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α571/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας με την οποία απορρίφθηκε η απο 23-6-2017 αγωγή της κ.Ευτυχίας Καναβού κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί καταβολής εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

20.     297 Εκ νέου ορισμός δικηγόρου, σε αντικατάσταση του ήδη ορισθέντος δικηγόρου με την αρ. 3400/2019 απόφαση λόγω φόρτου εργασίας,  για τη δικαστική εκπροσώπηση της ΠΕ Μεσσηνίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού στις 5/5/2020 καθώς και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση κατά τη συζήτηση της από 6/3/2017 αίτησης ακύρωσης του κ.Γεωργίου Μαλλίρη της υπ’ αριθμ. 226197/28-11-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία απερρίφθη η προσφυγή του κατά της υπ’ αριθμ. 200074/45285/29-7-2016 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί τροποποίησης των ορίων της λατομικής περιοχής στη θέση “Κοκκινόβραχος” ΔΕ Θουρίας Δήμου Καλαμάτας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

21.     470 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α37/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας με την οποία απορρίπτεται η αγωγή του κ.Δημητρίου Κονταξή περί καταβολής ποσού ως αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα επί της Ε.Ο. Κορώνης – Πύλου με κατεύθυνση από Κορώνη προς Φοινικούντα στο 6ο χλμ περιοχή Βασιλιτσίου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

22.     521 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α50/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας με την οποία γίνεται δεκτή η προσφυγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά της υπ΄αριθμ. 204874/7-11-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά το μέρος που με αυτή ακυρώθηκε η υπ΄αριθμ. 45135/15/8-8-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία “ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ”

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

23.     520 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α36/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή της ΑΕ “ ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  περί ακύρωσης της υπ’ αιθμ. 1257/28-4-2017 απόφασης  Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την επιβολή προστίμου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

24.     516 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α32/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας με την οποία δέχεται την προσφυγή του κ. Γεωργίου Πράττη και α) ακυρώνει την άρνηση της Διοίκησης να άρει τη μη συντελεσμένη ρυμοτομική απαλλοτρίωση  που επιβλήθηκε στο ακίνητό του στη θέση “Αλωνάκι” Καλυβίων κ.λ.π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

25.   ΑΡΚΑΔΙΑΣ 72077/17158 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ”

π/υ 460.000ευρώ

Αναδόχου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε. ΚΕΧΑΓΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

26.     74964/18014 Έγκριση πρακτικού (1) της επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται για το διαγωνισμό ανάδειξης εργολάβων για τον απο εδάφους δολωματικό ψεκαμσό ελαιοδέντρων έτους 2019 στην ΠΕ Αρκαδίας περί μη αποδοχής της ένστασης της εργολάβου Καταβόλου Ειρήνης

ΔΑΟΚ

27.   ΕΔΡΑΣ  46031/10929

 

 

Παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Δημοσίου Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κατά το άρθρο 6 του Ν. 3316/05, επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ»

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top