Πρόσκληση του ΕΣΠΑ για έργα σε αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δύο προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ, οι οποίες αφορούν την ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Πελοποννήσου.

Η πίστωση των δράσεων συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Υπενθυμίζεται, παράλληλα, ότι στον τομέα του πολιτισμού έχουν ήδη προχωρήσει μελέτες για διάφορα έργα, όπως το Χριστιανικό Μουσείο Καλαμάτας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας, καθώς επίσης και έργα στην Κορινθία, την Αρκαδία και τη Λακωνία.

Η πρώτη από τις νέες προσκλήσεις, με προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη 7.900.000 ευρώ αφορά αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και η δεύτερη με δαπάνη 1.100.000 ευρώ αφορά μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Αναλυτικά:

α) Με την υπ’ αρ 269/4-02-2020 πρόσκληση ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου καλεί το υπουργείο Πολιτισμού και τους εποπτευόμενους αυτού φορείς να υποβάλουν προτάσεις για την χρηματοδότηση έργων μέσω του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια της δράσης «ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)» η οποία αφορά σε:

  • παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικών χώρων και μνημείων) και ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους (χώροι στάθμευσης, δημιουργία / επέκταση επισκέψιμων χώρων)
  • δημιουργία χώρων προβολής πολιτιστικού αποθέματος
  • δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους με τον τουρισμό
  • δράσεις προβολής των πόρων συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ, δράσεις δικτύωσης πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του πολιτιστικού πλούτου, κ.α.
  • δημιουργία δικτύων επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει πολιτιστικών διαδρομών.

Σε όλες αυτές τις δράσεις θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ, ενώ κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η διασύνδεση και συνέργεια της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για δημιουργία υψηλού τουριστικού προϊόντος, θα επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δικτύων και διαδρομών πολιτιστικών πόρων.

Η προστασία και ανάδειξη επιλεγμένων χώρων και μνημείων συνάδει με τις διεθνείς απαιτήσεις για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, η δράση αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 7.900.000 ευρώ και δύναται να ανέλθει έως το 130% αυτής

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://logon.ops.gr/– λήγει στις 10 Απριλίου 2020.

β) Με την υπ’ αρ 270/4-02-2020  πρόσκληση ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου καλεί το υπουργείο Πολιτισμού και τους εποπτευόμενους αυτού φορείς να υποβάλουν προτάσεις για την χρηματοδότηση έργων μέσω του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια της δράσης «ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές)» η οποία αφορά:

στη λειτουργική αναβάθμιση (ολοκλήρωση μόνιμων εκθέσεων) μουσειακών υποδομών, στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτηρίων, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στους ανωτέρω χώρους. Επίσης, αφορά στην αποκατάσταση κτηρίων μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που κατά προτεραιότητα εντοπίζονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων και εξασφαλίζουν τη αναπτυξιακή λειτουργικότητά τους.

Επίσης, δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους με τον τουρισμό, δράσεις προβολής των πόρων συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ, δράσεις δικτύωσης πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του πολιτιστικού πλούτου, κ.α. Σε όλες αυτές τις δράσεις θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ, ενώ κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

Η διασύνδεση και συνέργεια της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για δημιουργία υψηλού τουριστικού προϊόντος, θα επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δικτύων και διαδρομών πολιτιστικών πόρων.

Επιπρόσθετα η διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, συμπεριλαμβάνοντας συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας. Αυτή η ολοκληρωμένη παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές μικρής κλίμακας υποδομές ή ακόμη και να συνιστά ένα μεγάλο έργο.

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1.100.000 ευρώ και δύναται να ανέλθει έως το 130% αυτής

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://logon.ops.gr/– λήγει στις 10 Απριλίου 2020.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top