Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών – της Π.Ε. Μεσσηνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης Πρόσκλησης, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο έγγραφες, σφραγισμένες, οικονομικές προσφορές προς το Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Φαρών & Κρήτης 13, 241 31 Καλαμάτα, Γραφείο 1, μέχρι τις 27 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την προμήθεια ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, προς υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του αρ. 8 του Ν.4850/2021 από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 31.000,00€ με 24% ΦΠΑ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ακολουθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα παραρτήματά της.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Παροχή διευκρινίσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών:

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top