«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ»

Έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 116703 και όλα τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως τα σχεδιαγράμματα και τα τεύχη των μελετών, είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ όπου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα αναζητήσουν.

ΕΣΥ

ΕΤΕΠ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΑΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

ΦΑΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top