Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  10/01/2019, ημέρα   Πέμπτη και ώρα  11:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Κατεβάστε το άρθρο εδώ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  4/1/2019

                       Αρ. Πρωτ : 2165/613

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  10/01/2019, ημέρα   Πέμπτη και ώρα  11:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.        ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 358914/55452 1)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια e-pass διοδίων για τα υπηρεσιακά επιβατικά αυτοκίνητα της ΠΕ Αργολίδας 2)Ορισμός ως υπόλογου μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Αργολίδας 3)Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ,ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

2.          2103/373 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την πληρωμή υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών των Δ/νσεων της ΠΕ Αργολίδας

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ,ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

3.        ΛΑΚΩΝΙΑ 895/207 Έγκριση της με α.π. 895/207/2019 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

4.          347171/2671  Α) Ορισμός της επ’ αντιμισθία δικηγόρου της Π.Ε. Λακωνίας για την άσκηση ενδίκων μέσων σε υπόθεση σχετικά με το κτίριο ΚΕΓΕΑ Γυθείου

Β) Ορισμός δικαστικών επιμελητών.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

5.          2045/22 Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση εγγράφων δυνάμει της 2576/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

6.          2875/583 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού υπηρεσιών Π.Ε. Λακωνίας, περιόδου δύο μηνών, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

7.          2628/540 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών επισκευής στεγανότητας υαλοστασίων και κουφωμάτων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

8.        ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

76796 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)>>

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

9.          73476 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: <<ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΙΓΔΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ>>

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

10.      2695 Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά τη δικάσιμο αυτού στις 13/02/2019, όπου συζητείτε η  από 17/7/2017 αγωγή του Δημήτριου Κονταξή.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

11.      2696 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά τη δικάσιμο αυτού στις  13/02/2019, όπου συζητείτε η από 26/01/2012 αγωγή της κ. Ευτυχίας Καναβού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

12.      2772 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά τη δικάσιμο αυτού στις 13/02/2019, όπου συζητείτε η από 28/6/2017 προσφυγή του κ. Θεόδωρου Μπρεζεράκου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

13.      2769 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά τη δικάσιμο αυτού στις 13/02/2019, όπου συζητείτε η προσφυγή της εταιρείας «ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

14.      77190 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων ΤΚ Πλατύ Δήμου Καλαμάτας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

15.      2679 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α785/2018 απόφασης του μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

16.      2691 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α232/2018 απόφασης του μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

17.      2692 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α272/2018 απόφασης του μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

18.      77969 Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη μειοδότη του έργου: <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΕΠ. ΟΔΟ (ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΒΗΡΟΥ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ)>>, π/υ 50.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

19.      78382 Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη του μειοδότη του έργου: <<ΣΗΜΑΝΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2018)>>, π/υ 247.000,00€.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

20.      76935 Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη του μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΝΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΕΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΝΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/υ 403.225,81€.

 

21.      77801 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδιοργάνωση του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου 2019.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

 

22.    ΕΔΡΑΣ 2165/613 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τηνπρομήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

23.      2053/586 Έγκριση πρακτικού για ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π. Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

 

24.      2801/737 Έγκριση του από 04-01-2019 Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου, και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: <<ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ>>, π/υ 1.500.000,00€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

25.   345508/2657 Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης της δικηγόρου Αθηνών κ. Λελούδη Αικατερίνης

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

26.   347649/704 Έγκριση της με α.π. 347649/704 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

27.   347653/705 Έγκριση της με α.π. 347653/705 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

28. 353719/84513 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην 2η Έκθεση Grecia Panorama,που θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας από 19-20 Ιανουαρίου 2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

 

29. 937/322 Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό Επιτροπών Παραλαβής ΠΕ Αρκαδίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

30. 970/331 Τροποποίηση της υπ`αριθμ.35533/28.12.2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

31. 2154/605 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

32. 2168/616 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών ,για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π .Ε Αρκαδίας ,για το έτος 2019.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

 

33. 2167/615 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών ,εργαλείων, υλικών κλπ, και την παροχή

υπηρεσιών προς επισκευή

βλαβών των αυτοκινήτων-μηχανημάτων έργου (ΜΕ) για τις ανάγκες της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων Π. Ε. Αρκαδίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

34. 332707/79602 Εισήγηση για έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προϋπολογισμού 4.650.208,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  β) των όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης, και γ)  επιτροπών διαγωνισμού και παραλαβής για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  των ενταγμένων πράξεων Κ.Σ. Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ MIS: 5029666, Κ.Σ. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ MIS: 5029660, Κ.Σ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ MIS: 5029693.
35. 342499/81713 Εισήγηση για έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού, 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  β) των όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης, και γ)  επιτροπών διαγωνισμού, ενστάσεων και παρακολούθησης παραλαβής για το έργο «Διοικητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες ενεργοποίησης – έναρξης των Πράξεων 2018-2019 του ΤΕΒΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου : Κοινωνικές Συμπράξεις Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  στο πλαίσιο των ενταγμένων πράξεων Κ.Σ. Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ MIS: 5029666, Κ.Σ. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ MIS: 5029660, Κ.Σ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ MIS: 502969 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD)
36. 342492/81712 Εισήγηση για έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 232.510,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  β) των όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης, και γ)  επιτροπών διαγωνισμού & παρακολούθησης παραλαβής για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΒΑ 2018-2019 ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,  των ενταγμένων πράξεων Κ.Σ. Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ MIS: 5029666, Κ.Σ. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ MIS: 5029660, Κ.Σ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ MIS: 5029693 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD).

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top