Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων με τοποθέτηση, για τις άμεσες ανάγκες των πυροσβεστικών οχημάτων των Π.Υ. και Π.Κ. δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε την σχετική διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Λάστιχα Π.Υ. με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top