Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια οκτακοσίων (800) Σωλήνων Εκροής Χαμηλής Πίεσης για τις Άμεσες και Επείγουσες ανάγκες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top