Σειρά νέων προσκλήσεων για χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ ετοιμάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου

Σειρά νέων προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων υπαγωγής σε νέες δράσεις του ΕΣΠΑ προετοιμάζει η ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία προέβη στην διαδικασία έγκρισης της εξειδίκευσης των εν λόγω δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014 – 2020”. Ειδικότερα, οι εξειδικεύσεις αφορούν τις πιο κάτω δράσεις:

1. Δράση «Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες», με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται πλέον σε 9.700.000 ευρώ
Παρέχεται η δυνατότητα για περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού των υφιστάμενων 5 Κέντρων Κοινότητας, ενώ προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας τουλάχιστον 8 νέων Κέντρων,

2.Δράση «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες», με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ.
Η δράση αυτή περιλαμβάνει, α) Ενέργειες προώθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και ένταξη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές και β) ενέργειες προώθησης της ένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία.

3.Δράση «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ενταξης και προώθησης της Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ.
Προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ενταξης, σύμφωνα με τον Ν. 4445/19-12-2016, για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών, με έμφαση στις υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης.

4. Δράση 9.iv.13 «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση της COVID-19» με προϋπολογισμό 13.000.000 ευρώ, για τη διασφάλιση της ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των δημόσιων δομών Υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, ιδιαιτέρως κατά την υγειονομική κρίση της Covid 19, και τη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω της πρόληψης, της έγκαιρης ανίχνευσης και της αντιμετώπισης της επιδημίας – covid 19.
Μέσω της δράσης προβλέπονται κυρίως τα εξής:
α) Η ενίσχυση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία της Περιφέρειας, στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο ΕΚΑΒ και τις λοιπές δομές υγείας της Περιφέρειας
β) Η δημιουργία ή και η ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας που παρέχονται στην ομάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την προστασία από την COVID19 και την παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων εντός των καταυλισμών
γ) Προμήθειες αναλώσιμων ειδών, όπως προστατευτικές μάσκες, ειδικός ρουχισμός προστασίας και λοιπά μέσα προφύλαξης, κιτ για διαγνωστικά τεστ, φαρμακευτικά είδη, ιατρικά αέρια κ.ά., υπηρεσίες εργαστηρίων για την παραγωγή των σχετικών ειδών, για κρίσιμη ενημέρωση του κοινού τοπικά, υπηρεσίες απολύμανσης χώρων, διατροφή κ.ά., μίσθωση χώρων εφόσον απαιτηθεί για την εγκατάσταση οικίσκων, μίσθωση καταλυμάτων για λόγους απομόνωσης.

5. Δράση «Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Η εν λόγω προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης προέκυψε ως ανάγκη, κατόπιν της διαπίστωσης διευρυμένων αναγκών στην Περιφέρεια για τέτοιου είδους δράσεις αντιμετώπισης έντονων πλημμυρικών φαινομένων.
H Δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις μικρής κλίμακας αντιπλημμυρικής προστασίας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
Περιλαμβάνονται αντιπλημμυρικά έργα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση και διευθέτηση κοιτών υδατορεμάτων και χειμάρρων, την ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας υδατορεμάτων, χειμάρρων κλπ
Ειδικότερα, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ροής των υδάτων, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθεμάτων φερτών υλικών.
Στόχο αποτελεί τα υλοποιούμενα έργα να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτά, τα οποία η φύση μπορεί να αφομοιώσει στις διεργασίες της. Ενδεικτικά, τέτοια έργα είναι οι επενδύσεις της κοίτης, του πυθμένα ή/και των πρανών, όπως είναι οι φυτεύσεις, οι λιθορριπές, οι λιθοπλήρωτοι συρματοκλωβοί (συρματοστρώματα, συρματοκιβώτια) κλπ.

6. Δράση «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος», με προϋπολογισμό 17.000.000 ευρώ
Περιλαμβάνονται έργα ανάπλασης αστικών περιοχών, ποδηλατόδρομοι σε πόλεις, προσβάσεις ήπιας κυκλοφορίας στον αστικό ιστό, διαμόρφωση χώρων πράσινου σε περιοχές του αστικού ιστού, έργα βελτίωσης της κινητικότητας σε αστικά κέντρα με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, αποκαταστάσεις δημοσίων κτηρίων για αναζωογόνηση υποπεριοχών στα αστικά κέντρα.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top