Οικονομική Επιτροπή

Δημοσίευση απόφασης ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθμ. 16744/18.01.2022 απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 41/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28.01.2022 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό

Scroll to Top