ΠΕ Μεσσηνίας

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλλίας

Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016-2017

Έχοντας υπόψη: 1. Την αρ.31353/15-7-2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας,

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με γραπτές προσφορές για μίσθωση ακινήτου στην Κυπαρίσσια που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του παραρτήματος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Ε. Μεσσηνίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με γραπτές προσφορές για μίσθωση ακινήτου στην Κυπαρίσσια που θα χρησιμοποιηθεί για τη

Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΟΥΛΙ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ)»

Δείτε την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Δείτε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Δείτε την ΔΙΑΚΥΡΗΞH Δείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δείτε την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ενός ακινήτου στην Καλαμάτα που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Ε.

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη Μεταφορά Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.Κορινθίας για τα σχολικά έτη 2015-2017

Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2015-2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Μεσσηνίας παρατείνεται για την υποβολή προσφορών μέχρι και τις 02/11/15 και ώρα 10 πμ

Διακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΣΕ EXCEL) ΤΜΗΜΑ Β ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΣΕ EXCEL) ΤΜΗΜΑ Γ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΣΕ EXCEL) ΤΜΗΜΑ Δ ΟΙΧΑΛΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ (ΣΕ EXCEL) ΤΜΗΜΑ-Ε-ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΔΧ (ΣΕ EXCEL) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Scroll to Top