Μπορείτε να δείτε το σχέδιο της διακήρυξης και το έντυπο υποβολής προτάσεων από τους παρακάτω συνδέσμους :

Ανακοίνωση

Σχέδιο της διακήρυξης

Έντυπο