ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας διενεργεί δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση 1.000 kgr περίπου κομμένων πινακίδων κυκλοφορίας xαλουμινίου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Μεσσηνίας, με τιμή εκκίνησης 600,00 ευρώ και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφερθείσα τιμή.
Ο δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου-
Τρίπολη) σε μέρα και ώρα που θα καθορισθεί από την ίδια. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 30-12-2016 και ώρα 13.00 σε σφραγισμένο φάκελο με το ονοματεπώνυμό τους ή την επωνυμία τους που θα
απευθύνεται στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (Διοικητήριο-4ος όροφος -Ψαρών 15-Καλαμάτα-Τ.Κ. 24131) με την ένδειξη «Για την Δημοπρασία κομμένων πινακίδων κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Μεσσηνίας».
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας που θα αναφέρει το σκοπό της έκδοσης, αξίας τουλάχιστον 60,00 €.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής: www.ppel.gov.gr.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στο τηλέφωνο 27213 – 61407 (αρμόδια υπάλληλος Τζίβα Φωτεινή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη
Πατήστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top