Δείτε τα αρχεία της Διαβούλευσης στους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΣΗΔΗΣ Ανακοίνωση Διαβούλευση ΥΕ2 01022018

ΕΣΗΔΗΣ Ανακοίνωση Διαβούλευση ΥΕ3 01022018