Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Γερανογεφυρών για τις ανάγκες των αντλιοστασίων άρδευσης από Ανάβαλο στην Π.Ε. Αργολίδας.

Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Γερανογεφυρών, όπως αναφέρεται στο
Παράρτημα Α’ της παρούσας. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι εβδομήντα δύο χιλιάδες και πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (72.570,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την υποβολή έγγραφων
προσφορών στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας (Παραλιακή Οδός Ναυπλίου Ν.Κίου), ύστερα από προθεσμία
τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης διακήρυξης και της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε. Αργολίδας. Επίσης η διακήρυξη αναρτάται στο «ΜΗΤΡΩΟ» και η περίληψή της στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Δείτε την Διακήρυξη…

Δείτε την Περίληψη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top