3 Μαρτίου, 2015

Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]

Σας ενημερώνουμε ότι την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι

Scroll to Top