8 Δεκεμβρίου, 2017

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Scroll to Top