6 Μαρτίου, 2018

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων για τις ελαιοκομικές περιοχές Κιβέρι- οικισμός Βελανιδιάς-Ανδρίτσα, Μύλοι και ΤΚ Ασκληπιείου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 417/2018 Συνοπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών: «Ανάδειξη εργολάβων

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια

Scroll to Top