7 Μαΐου, 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ για το έργο “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες”

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Κέντρο Δημιουργικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΟΣΑΚ Εκτιμώμενης αξίας 64.516,13 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΟΣΑΚ Η.Δ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΟΣΑΚ ΤΕΧΝΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΟΣΑΚ 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 _003_ ΑΟΣΑΚ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Εκτιμώμενης αξίας 27.419,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΝΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΝΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΝΝΑΣ 1.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΑΝΝΑΣ ΤΕΛΙΚΗ 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 _003_ ΜΑΝΝΑΣ

Scroll to Top