11 Ιουνίου, 2018

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1142/24-05-2018 ΑΔΑ: ΩΣ9Β7Λ1-2ΣΧ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση Τμημάτων Επ. Ο. Νο 24 (Τμήμα Μαλανδρένι-Στέρνα)» Εκτιμώμενης αξίας 438.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), ΣΑΕΠ526 ΠΔΕ2014ΕΠ52600005. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 353.191,96 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΕΡΝΑΣ

Υποβολή αιτήσεων δικαιούχων Υπαλλήλων (μόνιμου ή αορίστου χρόνου) Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Πρόγραμμα «Διαμονή παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις τη θερινή περίοδο έτους 2018»

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Scroll to Top