7 Νοεμβρίου, 2018

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει «Συνοπτικό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση – διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου» Προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 €.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει «Συνοπτικό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση – διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου» Προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 €.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Τεχνική Περιγραφή ΣΑΥ ΦΑΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TEYΔ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Scroll to Top