15 Νοεμβρίου, 2018

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2898/12-11-2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΙΕ7Λ1-Α31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ή ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ »,Εκτιμώμενης αξίας 462.300,00 Ευρώ(με Φ.Π.Α.), ΣΑΕΠ526 ΠΔΕ2014ΕΠ52600005, cpv 45233120-6. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό:372.800,47 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΣΗΔΗΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 150 – ΜΑΚΡΥΣΙ ada ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τον παρακάτω σύνδεσμο : 1_Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 NEA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 1500000 – ΑΓ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣΤΡΟΣ – ΝΕΑ

Scroll to Top