29 Νοεμβρίου, 2018

Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ( ΠΕΡΙΟΧΗ Κ. ΑΣΕΑΣ ) »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -30000-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Κ ΑΣΕΑΣ ADA διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΕΥΔ_v20

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 9 ΕΟ. ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ – ΒΑΣΣΑΡΑΣ – ΤΖΙΤΖΙΝΑ ΔΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Scroll to Top