27 Αυγούστου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός-Α/Α Συστήματος :78652 Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % που υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη για έκαστο είδος , μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης, πετρέλαιο-βενζίνες κίνησης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, συνολικού προϋπολογισμού 177.701,61€ χωρίς ΦΠΑ (220.350,00 € με ΦΠΑ),με δυνατότητα παράτασης δύο μηνών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΗΜΔΗΣ_signed

Scroll to Top