4 Σεπτεμβρίου, 2019

Aνάκληση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 231354/56794/23.08.2019 (ορθή επανάληψη 29.08.2019) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου: « Enernetmob – Mediterranean Interregional Elecromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών δοξειδίου του άνθρακα» του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED2014-2020¨.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ3 final-converted.pdf ΜΕ ΑΔΑ

Aνάκληση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 231352/56792/23.08.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου: « Inherit – Sustainable tourism strategies to conserve and valorize the Mediterranean coastal and maritime natural heritage / Βιώσιμες τουριστικές στρατηγικές για τη διατήρηση και την αξιοποίηση της Μεσογειακής παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς» του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED2014-2020¨

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ INHERIT ΜΕ ΑΔΑ

Scroll to Top