16 Οκτωβρίου, 2020

Π.Ε. Μεσσηνίας

Το αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας σε συνάντηση του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας με τον γενικό διευθυντή Συγκοινωνιακών Εργων του υπουργείου Υποδομών

Το αντιπλημμυρικό έργο για την περιοχή της Καλαμάτας, το οποίο θα υλοποιήσει ο “Μορέας”, αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, χθες

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης πριν από τη συγκρότηση γνωµοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/16 για την εκτέλεση του εργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΠ. Ο∆ΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠ. Ο∆ΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ)», µε κωδικό 2020ΕΠ02600004 της από το Π∆Ε 2020- ΣΑΕΠ026 ΤΡΟΠ.0 προϋπολογισµού 400.000 € (µε ΦΠΑ).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ) »

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ) »  Η Δ/νση

Scroll to Top