10 Φεβρουαρίου, 2021

Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Προϋπολογισμός: 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25-2-2021 και ώρα 23:59 μ.μ. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Scroll to Top