13 Οκτωβρίου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΠΑΡΤΗΣ – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»

01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_rev2_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ 05_ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-1 A01 A02 A03 A04 A05 Α06 Α07 Α08 A09 A10

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα έτη 2022-2023.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, η οποία

Scroll to Top