9 Ιανουαρίου, 2023

Διακήρυξη Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

Scroll to Top