13 Σεπτεμβρίου, 2023

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας»,

Κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ( μετά

Scroll to Top