Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εκατό (100) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας και επαναπροκήρυξή του με νέες προδιαγραφές

Σας γνωρίζουμε ότι με την 581/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίστηκε η εν όλω, ακύρωση της διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια εκατό (100) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας και έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η επαναπροκήρυξη του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση εδώ:

Απόφαση Ο.Ε._Ακύρωση διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη

 

Η σχετική διακήρυξη μπορεί να βρεθεί εδώ:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια εκατό (100) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top