Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ένα (1) άτομο κατηγορίας / ειδικότητας Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : : ” Sustainable tourism strategies to conserve and valorise the Mediterranean coastal and maritime natural heritage /Βιώσιμες τουριστικές στρατηγικές για την διατήρηση και την αξιοποίηση της Μεσογειακής παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς – INHERIT», του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η-Υ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 3/2020 (αριθ. πρωτ. 207742/50718/04.09.2020) Ανακοίνωσης ¨Περί Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου , για το έργο «Sustainable tourism strategies to conserve and valorize the Mediterranean coastal and maritime natural heritage /Βιώσιμες τουριστικές στρατηγικές για την διατήρηση και την αξιοποίηση της Μεσογειακής παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς – INHERIT” , του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED 2014-2020» με συνημμένους τους προσωρινούς πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης & κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top