Ανοικτό Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό µε αντικείμενο την  «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής λυόμενης κερκίδας στο Δημοτικό γήπεδο Βαλύρας και στο Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Νικολάου Μπούκας στο Δήμο Μεσσήνης»

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό µε αντικείμενο την  «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής λυόμενης κερκίδας στο Δημοτικό γήπεδο Βαλύρας και στο Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Νικολάου Μπούκας στο Δήμο Μεσσήνης» συνολικού προϋπολογισμού 59.520,00€ με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ

Συστημικός Αριθμός: 124051

 

07-05-2021

16 : 00

 

24-05-2021

16 : 00

 

28-05-2021

11: 00 π.μ.

 Ακολουθούν τα αρχεία της Διακήρυξης και της περίληψης αυτής σε μορφή .pdf καθώς και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .doc) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top