ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 702/2019

Συνοπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το έργο:

«Συντηρήσεις-ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας, Υποέργο: Προμήθεια Στηθαίων Ασφαλείας».

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ