Ανακοινώσεις

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την με αριθ. πρωτ. 9881/25-1-2021 αίτηση της ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με τα παρακάτω στοιχεία: Δ/νση δραστηριότητας: Κλαδά 15 – Καλαμάτα, Δήμος Καλαμάτας Εκπρόσωπος:

Αριθ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/ ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Αριθ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ »

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ »          Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, από τις 25-4-2021 έως τις 24-8-2021,

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα

Scroll to Top