Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Εγκρίνουμε τις, υποβληθείσες στην υπηρεσία μας, δηλώσεις ένταξης των αδειούχων φαρμακοποιών της Π.Ε. Αργολίδας στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας (πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας) του ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, για το Ε΄ Δίμηνο (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του έτους 2018) ήτοι από 01/09/2018 έως 31/10/2018, οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ως εξής. Δείτε την απόφαση

Περίληψη Διακήρυξης 10/2018

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2124/28-08-2018 ΑΔΑ: 6ΒΗΖ7Λ1-Γ3Κ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ Νο18 (ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΝΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)»Εκτιμώμενης αξίας 200.000,00Ευρώ(με Φ.Π.Α.),

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει 2ο ηλεκτρονικό, ανοιχτό, άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 4.486.723,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης για τα άγονα Τμήματα του αρχικού διαγωνισμού α/α 1,2,3 & 4 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/2502/23-8-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού 3.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 B & 4 Γ του αρ. 71 της 91354/24-8-2017 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον υπεύθυνο της επιχείρησης «Εστιατόριο» ΧΟΝΤΖΕΑ ΗΛΙΑ του

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ18/οικ.2501/23-08-2018 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ποσού 500,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5Γ του άρθρου 42, της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ/ Β/2983/30-8-2017) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση ( Εστιατόριο) «Γεωργιοπούλου Σταυρούλα», που βρίσκεται στην παραλία

Απόφαση 1ης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων της μελέτης κτηματολογίου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ι.Κ. ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΥΑ»

Απόφαση 1ης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων της μελέτης κτηματολογίου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ι.Κ. ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΥΑ» Δείτε την απόφαση Δείτε τον σχετικό πίνακα

Φάκελος τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. οικ. 25904/1460/30-5-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΧ7ΟΡ1Φ-ΦΧ9) Απόφασης του Γενικού Δ/ντή Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με την οποία ανανεώθηκε η υπ΄αριθμ.620/1-4-2003 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Ριζόμυλο – Κορώνη, που βρίσκεται στην ΠΕ Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Ριζόμυλος-Κορώνη – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση για απαλλοτρίωση ακινήτου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να προτείνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας καλεί τους ενδιαφερόμενους για τις προβλεπόμενες ενέργειες από την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2882/2001 (Φ.Ε.Κ. 17Α’), όπως αυτός ισχύει σήμερα. Δείτε την ανακοίνωση…

Scroll to Top