Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

Δελτίο Τύπου για ΔΑΝΟΜΗ TEBA Μαρτίου 2018 Π.Ε. Αργολίδας

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, η οποία υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 390/1-03-2018 ΑΔΑ: ΩΙ1Π7Λ1-ΘΡΞ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(2017-2019)ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 10 (ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)».Εκτιμώμενης αξίας 1.835.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 1.478.618,41 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων για τις ελαιοκομικές περιοχές Κιβέρι- οικισμός Βελανιδιάς-Ανδρίτσα, Μύλοι και ΤΚ Ασκληπιείου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 417/2018 Συνοπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών: «Ανάδειξη εργολάβων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια σχ. έτους 2017-2018 του παρακάτω Πίνακα του παραρτήματος Ι. Ο συνολικός προϋπολογισμός των

Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 86219/07-02-2001 Κ.Υ.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 80974/2123/02-12-2014 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας: «AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Θυνί», Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Μονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας της AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top